Mesafeli Satış Sözleşmesi

Studio Camp Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR

HİZMET SAĞLAYICI

Unvanı: Studio Camp Spor ve Turizm İşletmeleri A.Ş.

Merkez Adresi: Fulya Mah. Bahçeler Sokak Efe Han No 20/25 Şişli, İstanbul, Türkiye

Mersis No:

Ticaret Sicili/Ticaret Sicil No: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 101108-5

Telefon:

Faks:

E-posta:

İnternet Sitesi:

MÜŞTERİ

Adı-Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Adres:

Telefon:

E-posta:

2. TANIMLAR

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Kanun : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

Yönetmelik : 27 Kasım 2011 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği,

Hizmet : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan veya yapılması Müşteriye taahhüt edilen spor ve fitness hizmetlerini,

Hizmet Sağlayıcı : Studio Camp Spor ve Turizm İşletmeleri A.Ş.’yi,

İnternet Sitesi: Hizmet Sağlayıcısına ait [●] adlı internet sitesini,

Müşteri : Bir hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla kullanan veya yararlanan gerçek kişiyi,

Site : İnternet Sitesi ve/veya Hizmet Sağlayıcısına ait mobil uygulamayı,

Taraflar : Hizmet Sağlayıcı ve Müşteriyi,

Sözleşme : Hizmet Sağlayıcı ve Müşteriyi arasında akdedilen işbu mesafeli satış sözleşmesini,

ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşmenin konusu; Hizmet Sağlayıcısına ait Site üzerinden elektronik ortamda, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen Hizmetin Müşteriye satışı ve ifası ile ilgili olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

4. HİZMETE İLİŞKİN BİLGİLER, ÜCRET VE ÖDEME ŞEKLİ

Hizmetin temel özellikleri Hizmet Sağlayıcısına ait Sitede yer almaktadır. Listelenen ve Sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Sözleşme konusu hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Hizmet Kodu ve Adı

Adet

Birim Fiyat

Toplam Satış Tutarı

KDV Dahil Toplam Tutar

Toplam

-

-

Ödeme Şekli ve Planı :

[Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit erteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir.]

İlave Ücretler : Müşteri işbu Maddede belirtilen hizmetler dışında Hizmet Sağlayıcısının Hizmetin Sunulacağı Adreste sunduğu diğer hizmetlerden (havlu, su, kahve, yiyecek, kıyafet satımı vb.) faydalanmak istemesi halinde, Müşteri Hizmet Sağlayıcısı tarafından tek taraflı olarak belirlenecek söz konusu hizmetlere ilişkin bedelleri ayrıca ödemekle yükümlüdür.

Hizmetin Sunulacağı Adres :

Fatura Adresi:

Ürün Seçim Tarihi:

Hizmetin Sunum Tarihi:

Müşteri, Hizmet Sağlayıcısı tarafından internet sitesinde ve/veya mobil uygulamada yer verilen ve işbu Sözleşmede yer alan Hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, Hizmetin sunumuna ilişkin bilgileri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Hizmet ile ilgili her türlü bilgiyi okuduğunu, anladığını ve onayladığını Hizmetten faydalanmak için herhangi bir sağlık probleminin olmadığını kabul ve beyan eder.

5. MÜŞTERİNİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

5.1. Müşteri, işbu Sözleşmenin Müşteri tarafından Site üzerinden kabulü ile kurulmasından ve ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce, Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ile ifa edilmesine ilişkin olarak Hizmet Sağlayıcısı tarafından Siteye yüklenen ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları ve ayrıca ön bilgilendirme formunu incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin tam olarak yapıldığını, ön bilgilendirme formuna elektronik ortamda teyit verdiğini kabul ve beyan eder.

5.2. Hizmetin ifa edilmesinden sonra Müşteriye ait kredi kartının Müşterinin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Hizmet bedelini Hizmet Sağlayıcısına ödememesi halinde, Müşteri Hizmete ilişkin bedeli 3 (üç) gün içinde Hizmet Sağlayıcısına ödemekle yükümlüdür.

5.3. Dersin başlamasından en geç 5 (beş) dakika önce dersin yapılacağı sınıfın önünde fiziki olarak hazır bulunulmalı ve kayıt işleminin yapılması gerekir. Aksi takdirde, Müşterinin yeri bekleme listesine alınmış bir diğer müşteriye verilebilir.

5.4. Müşterinin herhangi bir sakatlığı veya yaralanma durumu bulunuyorsa veya iyileşme sürecindeyse bu durum ders başlamadan önce spor eğitmenine bildirilmesi gerekir. Aksi halde doğabilecek her türlü olumsuzluktan Müşteri sorumlu olacaktır.

6. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

6.1. Müşteri, Hizmet Sağlayıcısının sunduğu Hizmetlerden faydalanmadan önce doktorlarına başvurmaları ve Hizmet Sağlayıcısının sunduğu hizmetlerin kendileri için uygun olup olmadıklarının doktorları tarafından tespit edilmesi şiddetle tavsiye edilmektedir.

6.2. Müşterinin işbu Sözleşmeyi imzalayarak, sınıflara, etkinliklere, egzersizlere ve diğer programlara katılarak ve Hizmet Sağlayıcısının stüdyo, tesis ve ekipmanlarını kullanarak, Hizmet Sağlayıcısının düzenlemiş olduğu egzersiz programlarının yorucu doğasındaki içsel tehlikeleri ve yoğun bir fiziksel egzersiz programına katılmayı gönüllü olarak seçtiğini peşinen kabul eder. Müşteri, işbu Sözleşmeyi imzalamakla birlikte, Hizmet Sağlayıcısının bünyesinde sportif faaliyetlerde bulunmaya ve diğer aktivitelere katılmaya, fiziksel ve ruhsal engel teşkil edebilecek herhangi bir özrünün, sakatlık ve/veya rahatsızlığının bulunmadığını beyan, taahhüt, kabul ve garanti etmiştir.

6.3. Müşteri, işbu Sözleşmeyi imzalayarak, Hizmet Sağlayıcısının sunduğu egzersiz programlarının yorucu doğasından kaynaklanabilecek yüksek kan basıncı, bayılma, kalp krizi, ölüm dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın olumsuz her türlü fizyolojik olayların olasılığından tamamen haberdar olduğunu kabul eder.

6.4. Müşteri, işbu Sözleşmeyi imzalayarak sağlığıyla alakalı her türlü riski üstlendiğini, Hizmet Sağlayıcısını, onun eğitmenlerini, üyelerini ve çalışanlarını doğacak zararlardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını kabul eder. Hizmet Sağlayıcısı, Müşterinin sağlık konusundaki beyanını esas almak suretiyle, Müşterinin Hizmet Sağlayıcısının hizmetlerini kullanıp-kullanamayacağını veya bunun gerekli olup olmadığını belirlemek için ayrıca bir inceleme yapmak yükümlülüğü altında değildir. Müşterinin beyanındaki yanlışlıktan veya bilgi eksikliğinden dolayı Hizmet Sağlayıcısı hiçbir şekilde sorumlu olmayacağı gibi, doğabilecek hiçbir zarar ve hasardan da mesul tutulmayacaktır. Bu kavilden olmak üzere Müşteri, kendisinin beyan etmediği ve/veya yanlış beyan ettiği hususlardan dolayı hiçbir surette Hizmet Sağlayıcısının sorumluluğuna gitmeyeceğini, bu hususta her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu beyan, taahhüt, kabul ve garanti eder.

7. CİHAZLARIN KULLANIMI

7.1. Koşu bandından inilmeden önce koşu bandının tamamen kapalı pozisyonda bırakılması gerekir.

7.2. Koşu bantları üzerine herhangi bir eşya bırakmamalıdır (ağırlık, ekipman vb.).

7.3. Müşteri, tesis içinde bulunan ekipman ve cihazların kullanımına ilişkin olarak;

(i) ilk defa tesise giriyorsa, tesiste bulunan eğitmenlerden ekipman ve cihazların kullanımına ilişkin bilgi ve eğitim almadan cihaz ve ekipmanları kullanmayacağını;

(ii) ekipman ve cihazları amaçları dışında kullanmayacağını; ve

(iii) kendi bedeni limit ve hadleri üstünde ekipman ve cihazları kullanmayacağını

taahhüt, kabul ve garanti eder.

8. CAYMA HAKKININ KULLANILMASI

8.1. Müşterinin cayma süresi işbu Sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Müşteri Hizmetin Sunum Tarihinden (ilgili seansın başlama saati itibariyle) 12 saat öncesine kadar cayma hakkını kullanabilir. Müşterinin cayma hakkını Hizmet Sağlayıcısına yöneltmesi gerekmektedir. Müşterinin cayma hakkını kullandığına dair bildirimini bu süre içerisinde Hizmet Sağlayıcısının İnternet Sitesinde yer alan [●] bölümünden yapması, mobil uygulamasında [●] bölümünden yapması veya Hizmet Sağlayıcısına ait yukarıda belirtilen e-posta adresine Müşterinin üyelik sözleşmesinde belirtmiş olduğu e-posta adresi üzerinden e-posta göndermek suretiyle yapmış olması gerekir. İnternet sitesi ve mobil uygulama üzerinden cayma hakkının kullanılması halinde Müşteriye en kısa süre içerisinde teyit maili atılacaktır.

8.2. Cayma hakkının kullanılması üzerine tahsil edilen bedeller Müşteriye iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Müşterinin kredi kartına iade sureti ile yapılır. İade edilen tutarlar Müşterinin ödemeyi gerçekleştirmiş olduğu ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesinden sonra Müşteri hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgilidir. Müşteri olası gecikmeler için Hizmet Sağlayıcıdan herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasını veya sorumluluk üstlenmesini talep edemeyecektir.

8.3. [ Cayma hakkı Müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan özel program ve dersler için (personal training) kullanılamaz.]

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. Müşteri, Hizmet Sağlayıcısına ait İnternet Sitesinden veya mobil uygulamadan sunulacak Hizmete ilişkin gerekli bilgileri, tüm vergiler dahil Hizmetin satış fiyatını, ödeme şeklini, ifa tarihini ve ifa yerini, Hizmet Sağlayıcısının açık ticari unvanını, açık adresini ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup, doğru ve eksiksiz bilgi sahibi olduğunu ve Hizmet Sağlayıcısının elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. İnternet Sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve satışa ilişkin fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

9.2. Hizmet Sağlayıcısı, Hizmetin yerine getirilmesinin herhangi bir nedenle imkânsızlaşması nedeniyle yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu en kısa süre içerisinde Müşteriye bildirir.

9.3. Hizmetin gerçekleştirilebilmesi için Sözleşmede belirtilen ücretin Hizmet Sağlayıcısına, Müşterinin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle Hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Hizmet Sağlayıcısı Hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

9.4. Hizmet Sağlayıcısı, mücbir sebepler nedeniyle Hizmeti Hizmetin Sunum Tarihinde ifa edemeyecekse, durumu Müşteriye bildirir. Bu takdirde Müşteri işlemin iptal edilmesini veya ifayı engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar Hizmetin sunumunun ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Müşterinin işlemi iptal etmesi halinde, Hizmet tutarı, işlemin Müşteri tarafından iptal edilmesinden sonra 10 iş günü içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Müşteri hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup, Hizmet Sağlayıcısının bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olmamaktadır.

9.5. Müşteri, cayma hakkına ilişkin yukarıda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, Hizmetin Sunum Tarihinde Hizmetin Sunulacağı Adreste hazır bulunmaması halinde Hizmet Sağlayıcısının yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olduğu kabul edilecektir ve Müşteri herhangi bir tutarın iadesini talep edemeyecektir. Bu nedenle, Müşterinin zararlarından ve giderlerden Hizmet Sağlayıcısı sorumlu olmayacaktır.

9.6. Hizmetin sunulması sonrası herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finans kuruluşunun Hizmet bedelini Hizmet Sağlayıcısına ödememesi halinde, Müşteri söz konusu bedeli derhal Hizmet Sağlayıcısına nakden ve defaten ödeyecektir. Hizmet Sağlayıcısının alacağını takip dahil diğer tüm akdi ve/veya kanuni hakları her halde saklıdır. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Hizmet Sağlayıcısına yapılan ödemelere ilişkin Hizmet Sağlayıcısının herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

9.7. Hizmet Sağlayıcısının internet sitesi veya mobil uygulamada duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Müşterinin internet sitesinden veya mobil uygulamadan yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir.

9.8. İşbu Sözleşmenin akdedilmesi Tarafların akdetmiş oldukları İnternet Sitesi ve mobil uygulama üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecektir.

10. TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Müşterinin, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kartı veren bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Müşteriden talep edebilir ve her koşulda Müşterinin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Müşterinin borcu gecikmeli ifasından dolayı Hizmet Sağlayıcısının uğradığı zarar ve ziyandan Müşteri sorumlu olacaktır.

11. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu Sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Hizmet Sağlayıcısının defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Müşteri bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

12. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

12.1. Hizmet Sağlayıcısı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ 6698 sayılı Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Hizmet Sağlayıcısı tarafından elde edilmiş/elde edilecek ya da tarafınızca Hizmet Sağlayıcısı ile paylaşılan ya da paylaşılacak şahsınıza ait her türlü veri, yalnızca aşağıda açıklanan kapsamda ve 6698 sayılı Kanunda öngörülen şekillerde Hizmet Sağlayıcısı tarafından işlenecektir.

12.2. Veri sorumlusu sıfatı ile Hizmet Sağlayıcısı ve Hizmet Sağlayıcısına ait internet siteleri, mobil uygulamalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile yazılı, sözlü veya elektronik ortamda; 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat kapsamında elde edilen kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanunda öngörülen şekillerde elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, kanuni sebeplerle ya da Hizmet Sağlayıcısı tarafından sunulan hizmetin fiili gereklilikleri doğrultusunda Hizmet Sağlayıcısı tarafından uygun görülen diğer kişilerle ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında ilgili üçüncü kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir, yurtdışına aktarılması da dahil olmak üzere işlenebilir.

12.3. Veri sorumlusu sıfatı ile Hizmet Sağlayıcısı, Müşteri tarafından kendisinden talep edilen hizmetleri en etkin şekilde sunmak, sunduğu hizmetleri geliştirmek, üyelik ilişkisinin kesintisiz olarak sürdürülebilmesini ve verimliliğini sağlamak adına ve/veya internet sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden Müşterinin kişisel hesabının oluşturulması, düzenlenmesi ve kişisel hesap üzerinden üyelik işlemlerinin yönetilmesi amacıyla ve/veya üye ve müşterileri kampanya ve fırsatlardan haberdar etmek veya hizmete ilişkin fiyat, pazarlama, diğer imkan, teklif ve bilgileri sunmak, üye ve müşterilerle etkin iletişim kurma gibi amaçlarla ya da hizmetlerin sağlandığı sistemlerin kontrolünü sağlamak ve bu sistemleri geliştirmek, hizmetlerin hukuka aykırı kullanımını engellemek adına ve bunlar dışında sair mevzuatta öngörülen hukuki sebeplerle, paylaştığınız kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak temin ederek, 6698 sayılı Kanunda ve işbu Ön Bilgilendirme Formunda belirtildiği şekillerde işleyecektir. İşbu Maddede belirtilen amaçlarla ve/veya ilgili kanun ve yasal mevzuat uyarınca zorunlu olduğu sürece kişisel verileriniz saklanacaktır.

12.4. Özel nitelikli kişisel verilerinizin hiçbir hal ve şartta aktarımı yapılmamaktadır.

12.5. Kişisel veriler, Müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

12.6. Müşteri 6698 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi uyarınca Hizmet Sağlayıcısı tarafından aydınlatma yükümlülüğünün tam ve eksiksiz olarak yerine getirildiğini kabul ve beyan eder.

13. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

13.1. İşbu Sözleşmenin ve her bir maddesinin ve bölümünün şekli, geçerliliği, ifası ve yorumlanması Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup tüm bu hususlar bu kanunlara göre yorumlanacaktır.

13.2. Müşteri, satın alınan hizmetlerle ilgili çıkacak ihtilaflara ilişkin Hizmet Sağlayıcısına yönelteceği her türlü talebini Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri nezdinde ileri sürebilme hakkına sahiptir.

13.3. İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

14. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, [●] tarihinde, Müşteri tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.